Przy okreslaniu kolejnosci wykonania robót przestrzegac nalezy zasad omówionych ponizej

Przy określaniu kolejności wykonania robót przestrzegać należy zasad omówionych poniżej. Pierwszym warunkiem przy określaniu kolejności robót jest przestrzeganie technologicznego porządku robót, tj. kolejności robót wynikających z samej istoty procesów technologicznych. Stąd pochodzi, że podstawowym warunkiem ustalenia właściwej kolejności robót jest oparcie się na szczegółowej znajomości technologii materiałów i składowych części procesów budowlanych takich, jak czas wiązania i twardnienia betonu o różnym składzie mieszanki, czas wysychania murów w różnych okresach roku, wysychanie tynków, wytrzymałość betonów o różnych składach i po upływie różnych okresów czasu, dopuszczalne terminy rozdeskowania różnych elementów konstrukcji żelbetowych w zależności od rodzaju i rozpiętości tych elementów itd. Potrzebna jest również umiejętność obliczenia, kiedy rozdeskowany strop żelbetowy może być obciążony świeżym betonem stropu leżącego bezpośrednio nad nim itd. Wiadomości te muszą stanowić podstawę wyboru kolejności robót tak, by nie znalazła się ona w rozbieżności z zasadami wiedzy budowlanej i inżynierskiej. Kolejność robót na harmonogramie należy wypisywać genetycznie, tj. zgodnie z postępowym przebiegiem robót (łącząc pionowymi kreskami przechodzenie identycznych grup roboczych wykonujących te same lub podobne czynności na różne odcinki budowy). Genetyczny, tj. rozwojowy układ robót, ma tę przewagę nad układem, w którym roboty znajdują się w różnym stosunku czasu do siebie (np. wstecznym), że powoduje on znaczną przejrzystość ogólnego harmonogramu budowy. [więcej w: bloczki gipsowe, olx katowice, domowe stacje uzdatniania wody ]

Powiązane tematy z artykułem: bloczki gipsowe domowe stacje uzdatniania wody olx katowice