Szklo nie wykazuje odksztalcen trwalych

Szkło nie wykazuje odkształceń trwałych. W konstrukcjach szkła żelbetowych należy unikać obciążeń dynamicznych, jak również sił skupianych w mie jscach połączeń szkła z betonem. Obciążenie należy przekazywać na całą powierzchnie szkła, a nie na poszczególne punkty. Współczynnik rozszerzalności termicznej szkła jest prawie taki sam jak betonu. Współczynnik sprężystości szkła przy ściskaniu i zginaniu wynasi średnio 100 000 kG/cm2, betonu natomiast – 210 000 kG/cm2. Continue reading „Szklo nie wykazuje odksztalcen trwalych”

Przy obliczaniu scinania przyjmuje sie szerokosc uzyteczna zebra

Przy obliczaniu ścinania przyjmuje się szerokość użyteczną żebra. W przypadku zastosowania szkła kształtowego i przy wykonywaniu żeber w wysokości szkła, można przyjąć równą szerokość żebra plus podwójna szerokość ścianek szkła, wtedy jednak naprężenie ścinające w żadnym razie nie może przekroczyć 3,5 – 4 kG/cm2. Ustroje tego typu należy obliczać jako pełne płyty żelbetowe przy naprężeniu kbdop = 40 kG/cm2, Sdop = = 4 kG/cm2 oraz kż = 1000 kG/cm2. Niskie naprężenie stali podyktowape jest niską wartością współczynnika n, przy której współczynnik k ; pociągnąłby za sobą nadmierny wzrost naprężeń w betonie. Z tego samego względu niesłuszne jest ustalenie niskiej wartości naprężenia dopuszczalnego w strefie ściskanej. Continue reading „Przy obliczaniu scinania przyjmuje sie szerokosc uzyteczna zebra”

Wielkosc „robotnikodniówka” lub „maszynodniówka” zwiazana jest z pojeciem takiej organizacji, której planowanie odbywa sie w stosunku do jednego dnia wzglednie do jednej zmiany

Wielkość robotnikodniówka lub maszynodniówka związana jest z pojęciem takiej organizacji, której planowanie odbywa się w stosunku do jednego dnia względnie do jednej zmiany. Planowanie obiektów budowlanych w zakresie dziennym stanowi najczęściej stosowaną metodę, a tylko w budownictwie uprzemysłowionym jako jednostkę planowania graficznego przyjmuje się niejednokrotnie krótsze okresy czasu, np. przy montażu konstrukcji – godziny. Aby określić liczby robotnikodniówek albo maszynodniówek, należy wprowadzić do dotychczasowych rozważań pojęcie normy wydajności dziennej (lub jednej zmiany) przy ręcznych procesach budowlanych oraz normę wydajności maszynowej przy procesach zmechanizowanych. Omawiane normy muszą być ściśle dostosowane do wybranych metod wykonania robót oraz do wybranych maszyn . Continue reading „Wielkosc „robotnikodniówka” lub „maszynodniówka” zwiazana jest z pojeciem takiej organizacji, której planowanie odbywa sie w stosunku do jednego dnia wzglednie do jednej zmiany”

GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE PRZEBIEGU ROBÓT

GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE PRZEBIEGU ROBÓT. Jasność i przejrzystość graficznego przedstawiania przebiegu robót ma duże znaczenie w ogólnym procesie planowania budowy. Wykres powinien być tak zaprojektowany, aby nie tylko jasno przedstawiał wyniki zestawienia analitycznego, lecz aby sam przez się działał organizująco na myśl projektanta harmonogramu i to nie tylko przy opracowywaniu projektu harmonogramu, lecz także w czasie wkreślania rzeczywistego przebiegu robót oraz po całkowitym ich zakończeniu tj. wtedy, gdy ilość kresek przebiegu robót będzie podwójna. W ogólnych harmonogramach budowy graficznie oznacza się: skalę czasu, projektowany przebieg robót i rzeczywisty przebieg robót. Continue reading „GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE PRZEBIEGU ROBÓT”

Skala kolejnych dni roboczych, przewidujaca kolejne dni robocze liczac od poczatku budowy, stosowana jest w przypadku, gdy termin rozpoczecia robót nie jest ustalony

Skala kolejnych dni roboczych, przewidująca kolejne dni robocze licząc od początku budowy, stosowana jest w przypadku, gdy termin rozpoczęcia robót nie jest ustalony. Skala kalendarzowych dni roboczych stosowana jest wtedy, gdy dzieli rozpoczęcia robót jest ustalony w chwili sporządzania harmonogramu, przy czym w skali tej powinny być opuszczone niedziele i święta, w celu uniknięcia przerywania kresek wyrażających przebieg robót, co źle wpłynęłoby na przejrzystość wykresu. Przy sporządzaniu ogólnego harmonogramu budowy należy z góry liczyć się z koniecznością oznaczenia na nim miesięcznej skali kalendarzowej, jako skali najbardziej odpowiadającej potrzebom finansowo-gospodarczym budowy. Skala ta powstaje przez oddzielenie poszczególnych miesięcy roboczych liniami pionowymi o grubości 1/2 mm i przez wpisanie nazw miesięcy w poziomej wolnej rubryce, oddzielającej skalę dzienną dni roboczych od skali dziennej dni kalendarzowych. l) Skrót rozważań o projektowaniu ogólnego harmonogramu budowy przedstawia się następująco: al ustalenie ilości robót, b) wybór metody wykonania robót oraz wybór maszyn, c) ustalenie kolejności i równoczesności wykonania robót, dl obliczenie niezbędnych robotnikodniówek lub maszynodniówek dla każdego rodzaju robót przez podzielenie ilości robót przez normę wydajności dziennej robotnika (zespołu) lub maszyny, e) określenie długości (wielkości) dziennego frontu poszczególnych rodzajów robót, określenie długości dziennego frontu dla poszczególnego robotnika lub maszyny, obliczenie liczby potrzebnych robotników, zespołów łub maszyn przez podzielenie dziennego frontu robót przez dzienny front niezbędny dla poszczególnego robotnika, zespołu lub maszyny, f) obliczenie czasu trwania poszczególnych rodzajów robót przez podzielenie liczby robotniko- lub maszynodniówek przez obliczoną liczbę robotników, zespołów lub maszyn, g) określenie czasu wykonania cało ści robót przez wzajemne powiązanie czasów trwania poszczególnych rodzajów robót. Continue reading „Skala kolejnych dni roboczych, przewidujaca kolejne dni robocze liczac od poczatku budowy, stosowana jest w przypadku, gdy termin rozpoczecia robót nie jest ustalony”

Projektowany przebieg robót w ogólnym harmonogramie budowy oznacza sie najczesciej liniami prostymi

Projektowany przebieg robót w ogólnym harmonogramie budowy oznacza się najczęściej liniami prostymi. Jest to sposób najwłaściwszy dla tego rodzaju harmonogramów, najbardziej przejrzysty i wystarczający dla stopnia szczegółowości, jaki przedstawia ogólny harmonogram budowy. Z reguły dla każdego rodzaju robót przeznacza się w ogólnym harmonogramie robót pasek poziomy o szerokości 1 cm. Kreski oznaczające czas projektowany nanosi się w odległości 2 mm od dolnej linii ograniczającej . Kreski te w technice drukarskiej i tuszowej wykreśla się w formie prostych czarnych linii o grubości 2 mm bez jakichkolwiek dodatkowych znaków. Continue reading „Projektowany przebieg robót w ogólnym harmonogramie budowy oznacza sie najczesciej liniami prostymi”

WYKRESY SPRAWDZAJACE I PRZEKSZTALCENIA HARMONOGRAMÓW METODA WYRÓWNYWANIA ZASOBÓW

WYKRESY SPRAWDZAJĄCE I PRZEKSZTAŁCENIA HARMONOGRAMÓW METODĄ WYRÓWNYWANIA ZASOBÓW. Celem wykresów sprawdzających jest stwierdzenie, czy przy sporządzaniu ogólnego harmonogramu budowy zachowane zostały najważniejsze cechy racjonalnej organizacji robót, a mianowicie zatrudnienie w sposób ciągły robotników głównych specjalności lub zasadniczych maszyn oraz zatrudnienie w sposób możliwie równomierny robotników głównych specjalności lub zasadniczych maszyn. Aby sprawdzić, czy zaprojektowany ogólny harmonogram robót czyni zadość tym warunkom, należy przy procesach ręcznych wykreślić harmonogramy robocizny głównych specjalności roboczych, a przy pracach zmechanizowanych – harmonogramy pracy głównych maszyn zastosowanych na budowie. W przypadku gdy harmonogramy te wykażą przerwy w zatrudnieniu robotników głównych specjalności lub w pracy zasadniczych maszyn albo znaczną nierównomierność zatrudnienia, wówczas ogólny harmonogram budowy powini en ulec przekształceniu. Znaczna nierównomierność zatrudnienia zasadniczych grup roboczych lub pracy maszyn wyraża się na wykresie nagłymi, krótkotrwałymi występami lub nagłymi obniżeniami, przy czym pierwsze świadczą o konieczności zaangażowania na krótki czas większych grup roboczych, by je po krótkim czasie zwolnić lub przerzucić na inne budowy, a drugie świadczą o znacznie zmniejszonym zatrudnieniu na budowie w stosunku do reszty czasu trwania budowy. Continue reading „WYKRESY SPRAWDZAJACE I PRZEKSZTALCENIA HARMONOGRAMÓW METODA WYRÓWNYWANIA ZASOBÓW”

Ze swiata architektury – Prezentacje finalistów Urban Intervention

In-Closure / ABF w konkursie Urban Interventions Design Urban Intervention rzuciło wyzwanie projektantom, aby stworzyli nową wizję środowiskowych, społecznych i ekonomicznych możliwości na terenie dziewięcioakrowego centrum w centrum Seattle Center.
Wzięło w nim udział 107 zespołów multidyscyplinarnych z 24 krajów.
W każdej propozycji wykorzystano historię innowacji i zaangażowanie obywatelskie Seattle, by zainspirować kolejne pokolenie wielkich przestrzeni publicznych.
Teraz trzej pozostali finaliści zaprezentują swoje pomysły na darmowym, publicznym wykładzie w piątek, 11 maja.
Kontynuuj po przerwie, aby dowiedzieć się więcej o wykładzie i trzech najlepszych propozycjach. Continue reading „Ze swiata architektury – Prezentacje finalistów Urban Intervention”