Praca na dwie lub trzy zmiany znajduje swój wyraz równiez w zestawieniu analitycznym

Praca na dwie lub trzy zmiany znajduje swój wyraz również w zestawieniu analitycznym. Zestawienie to opracowuje się na podstawie danych całodziennych, podawanych z reguły bez nawiasów. Natomiast wszelkie dane, dotyczące poszczególnych zmian roboczych, gdy liczba ich wynosi dwie lub trzy dziennie, podaje się w zestawieniu analitycznym w nawiasach. Takie oznaczenia zastosowano również w przykładzie ogólnego harmonogramu budowy , gdzie np. w kolumnie odnoszącej się do harmonogramu podano liczbę maszyn (koparek) zarówno w stosunku do jednej zmiany, jak i do całego dnia (2 zmiany) – 1 sztukę. Continue reading „Praca na dwie lub trzy zmiany znajduje swój wyraz równiez w zestawieniu analitycznym”

Skala kolejnych dni roboczych, przewidujaca kolejne dni robocze liczac od poczatku budowy, stosowana jest w przypadku, gdy termin rozpoczecia robót nie jest ustalony

Skala kolejnych dni roboczych, przewidująca kolejne dni robocze licząc od początku budowy, stosowana jest w przypadku, gdy termin rozpoczęcia robót nie jest ustalony. Skala kalendarzowych dni roboczych stosowana jest wtedy, gdy dzieli rozpoczęcia robót jest ustalony w chwili sporządzania harmonogramu, przy czym w skali tej powinny być opuszczone niedziele i święta, w celu uniknięcia przerywania kresek wyrażających przebieg robót, co źle wpłynęłoby na przejrzystość wykresu. Przy sporządzaniu ogólnego harmonogramu budowy należy z góry liczyć się z koniecznością oznaczenia na nim miesięcznej skali kalendarzowej, jako skali najbardziej odpowiadającej potrzebom finansowo-gospodarczym budowy. Skala ta powstaje przez oddzielenie poszczególnych miesięcy roboczych liniami pionowymi o grubości 1/2 mm i przez wpisanie nazw miesięcy w poziomej wolnej rubryce, oddzielającej skalę dzienną dni roboczych od skali dziennej dni kalendarzowych. l) Skrót rozważań o projektowaniu ogólnego harmonogramu budowy przedstawia się następująco: al ustalenie ilości robót, b) wybór metody wykonania robót oraz wybór maszyn, c) ustalenie kolejności i równoczesności wykonania robót, dl obliczenie niezbędnych robotnikodniówek lub maszynodniówek dla każdego rodzaju robót przez podzielenie ilości robót przez normę wydajności dziennej robotnika (zespołu) lub maszyny, e) określenie długości (wielkości) dziennego frontu poszczególnych rodzajów robót, określenie długości dziennego frontu dla poszczególnego robotnika lub maszyny, obliczenie liczby potrzebnych robotników, zespołów łub maszyn przez podzielenie dziennego frontu robót przez dzienny front niezbędny dla poszczególnego robotnika, zespołu lub maszyny, f) obliczenie czasu trwania poszczególnych rodzajów robót przez podzielenie liczby robotniko- lub maszynodniówek przez obliczoną liczbę robotników, zespołów lub maszyn, g) określenie czasu wykonania cało ści robót przez wzajemne powiązanie czasów trwania poszczególnych rodzajów robót. Continue reading „Skala kolejnych dni roboczych, przewidujaca kolejne dni robocze liczac od poczatku budowy, stosowana jest w przypadku, gdy termin rozpoczecia robót nie jest ustalony”

Norma wydajnosci natomiast okresla ilosc produkcji wzglednie robót, jaka robotnik lub maszyna wykonuje w jednostce czasu

Norma wydajności natomiast określa ilość produkcji względnie robót, jaką robotnik lub maszyna wykonuje w jednostce czasu. Taką jednostką czasu stosowaną w planowaniu organizacyjnym budowy jest najczęściej ośmiogodzinny dzień pracy, względnie 8-godzinna zmiana robocza. Na przykład przy normie czasu wykonania pewnej jednostki roboty wynoszącej 0,5 godz. norma wydajności dziennej robotnika wyniesie O~5= 16 jednostek pracy Dzieląc przeznaczone do wykonania ilości robót przez odpowiednie normy wydajności dziennej robotnika, otrzymuje się liczby robotnikodniówek niezbędne do wykonania tych robót. Podobnie należy postępować przy zmechanizowanym wykonaniu robót. Continue reading „Norma wydajnosci natomiast okresla ilosc produkcji wzglednie robót, jaka robotnik lub maszyna wykonuje w jednostce czasu”

Dzielac dlugosc ogólnego frontu robót na dzialce przez dlugosc frontu niezbednego dla kazdego robotnika (zespolu roboczego) lub maszyny, latwo okreslic liczbe robotników

Wiadomo, że przy każdym rodzaju robót istnieją fronty robót niezbędne dla poszczególnego robotnika (zespołu roboczego) lub maszyny, o takiej wielkości, by robotnik (zespół roboczy) lub maszyna mogli swą dzienną pracę wykonać całkowicie i bez przeszkadzania sobie. Na przykład dla murarza indywidualnego takim koniecznym dziennym frontem robót będzie odcinek muru grubości 0,51 m, o długości np. 3,5 m i wysokości 1,0 m; dla kopacza takim właściwym frontem robót przy wykonywaniu rowów fundamentowych o szerokości 1,2 m będzie np. odcinek o długości 3,0-3,5 m itd. W ten sposób można obliczyć długość względnie wielkość dziennego frontu robót dla poszczególnych robotników, zespołów roboczych lub maszyn, wychodząc z założenia dziennych norm wydajności. Continue reading „Dzielac dlugosc ogólnego frontu robót na dzialce przez dlugosc frontu niezbednego dla kazdego robotnika (zespolu roboczego) lub maszyny, latwo okreslic liczbe robotników”

Harmonogramy wykazujace takie negatywne z punktu widzenia organizacyjnego cechy musza ulegac tzw. przeksztalceniom

Harmonogramy wykazujące takie negatywne z punktu widzenia organizacyjnego cechy muszą ulegać tzw. przekształceniom. Przekształcanie ogólnych harmonogramów budowy polega na takim wzajemnym przesunięciu w czasie pewnych rodzajów robót lub takiej zmianie dziennej produkcji tych robót, aby wymienione wyżej warunki racjonalnej organizacji budowy były możliwie zachowane. Dlatego też, zdaniem autora, zatwierdzenie ogólnego harmonogramu budowy może nastąpić dopiero po sporządzeniu na jego podstawie wykresów sprawdzających, w postaci harmonogramów zatrudnienia rzemieślników głównych specjalności lub pracy zasadniczych maszyn. W ten sposób przekształcanie harmonogramów odpowiada znanemu w metodach sieciowych wyrównywaniu zasobów (jak również zużycia materiałów). Continue reading „Harmonogramy wykazujace takie negatywne z punktu widzenia organizacyjnego cechy musza ulegac tzw. przeksztalceniom”

WYKRESY SPRAWDZAJACE I PRZEKSZTALCENIA HARMONOGRAMÓW METODA WYRÓWNYWANIA ZASOBÓW

WYKRESY SPRAWDZAJĄCE I PRZEKSZTAŁCENIA HARMONOGRAMÓW METODĄ WYRÓWNYWANIA ZASOBÓW. Celem wykresów sprawdzających jest stwierdzenie, czy przy sporządzaniu ogólnego harmonogramu budowy zachowane zostały najważniejsze cechy racjonalnej organizacji robót, a mianowicie zatrudnienie w sposób ciągły robotników głównych specjalności lub zasadniczych maszyn oraz zatrudnienie w sposób możliwie równomierny robotników głównych specjalności lub zasadniczych maszyn. Aby sprawdzić, czy zaprojektowany ogólny harmonogram robót czyni zadość tym warunkom, należy przy procesach ręcznych wykreślić harmonogramy robocizny głównych specjalności roboczych, a przy pracach zmechanizowanych – harmonogramy pracy głównych maszyn zastosowanych na budowie. W przypadku gdy harmonogramy te wykażą przerwy w zatrudnieniu robotników głównych specjalności lub w pracy zasadniczych maszyn albo znaczną nierównomierność zatrudnienia, wówczas ogólny harmonogram budowy powini en ulec przekształceniu. Znaczna nierównomierność zatrudnienia zasadniczych grup roboczych lub pracy maszyn wyraża się na wykresie nagłymi, krótkotrwałymi występami lub nagłymi obniżeniami, przy czym pierwsze świadczą o konieczności zaangażowania na krótki czas większych grup roboczych, by je po krótkim czasie zwolnić lub przerzucić na inne budowy, a drugie świadczą o znacznie zmniejszonym zatrudnieniu na budowie w stosunku do reszty czasu trwania budowy. Continue reading „WYKRESY SPRAWDZAJACE I PRZEKSZTALCENIA HARMONOGRAMÓW METODA WYRÓWNYWANIA ZASOBÓW”

Istnieja w tym wzgledzie liczne rozwiazania

Istnieją w tym względzie liczne rozwiązania. Spośród nich, wg autora, najprostszym rozwiązaniem, najbardziej nadającym się do celów budowlanych, a przede wszystkim najbardziej przejrzystym, jest zastosowanie metody Gantta z pewnymi zmianami, dostosowanymi do specyficznego układu ogólnego harmonogramu budowy. Jak wiadomo, jedną z zasad wykresu Gantta jest, że długość odcinka wyrażającego czas oznacza również ilość produkcji, która w tym czasie ma być wykonana. Ponieważ jednak ogólne ilości produkcji podane są w zestawieniu analitycznym, nie potrzeba ich wpisywać w ostatniej kolumnie czasu, jak to czynił Gantt. Jeśli przewiduje się w ogólnym harmonogramie budowy, że projektowany przebieg produkcji budowlanej w ramach poszczególnych rodzajów robót odbywać się będzie równomiernie, nie czyni się żadnych znaków na kreskach oznaczających przebieg robót w czasie. Continue reading „Istnieja w tym wzgledzie liczne rozwiazania”

Projektowany przebieg robót w ogólnym harmonogramie budowy oznacza sie najczesciej liniami prostymi

Projektowany przebieg robót w ogólnym harmonogramie budowy oznacza się najczęściej liniami prostymi. Jest to sposób najwłaściwszy dla tego rodzaju harmonogramów, najbardziej przejrzysty i wystarczający dla stopnia szczegółowości, jaki przedstawia ogólny harmonogram budowy. Z reguły dla każdego rodzaju robót przeznacza się w ogólnym harmonogramie robót pasek poziomy o szerokości 1 cm. Kreski oznaczające czas projektowany nanosi się w odległości 2 mm od dolnej linii ograniczającej . Kreski te w technice drukarskiej i tuszowej wykreśla się w formie prostych czarnych linii o grubości 2 mm bez jakichkolwiek dodatkowych znaków. Continue reading „Projektowany przebieg robót w ogólnym harmonogramie budowy oznacza sie najczesciej liniami prostymi”

Ze swiata architektury – Prezentacje finalistów Urban Intervention

In-Closure / ABF w konkursie Urban Interventions Design Urban Intervention rzuciło wyzwanie projektantom, aby stworzyli nową wizję środowiskowych, społecznych i ekonomicznych możliwości na terenie dziewięcioakrowego centrum w centrum Seattle Center.
Wzięło w nim udział 107 zespołów multidyscyplinarnych z 24 krajów.
W każdej propozycji wykorzystano historię innowacji i zaangażowanie obywatelskie Seattle, by zainspirować kolejne pokolenie wielkich przestrzeni publicznych.
Teraz trzej pozostali finaliści zaprezentują swoje pomysły na darmowym, publicznym wykładzie w piątek, 11 maja.
Kontynuuj po przerwie, aby dowiedzieć się więcej o wykładzie i trzech najlepszych propozycjach. Continue reading „Ze swiata architektury – Prezentacje finalistów Urban Intervention”